รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมิน ผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ (Roadmap to Success)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 8.30 – 12.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมิน ผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ (Roadmap to Success)
เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินSROIของโครงการวิจัยและการจัดเตรียมข้อมูลการประเมิน SROIของโครงการวิจัย
ผ่านระบบ Zoom meeting