รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้รักษาการรองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจังหวัดนครปฐม