อังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌟วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
👥โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
🎈 เพื่อเป็นการสรุปการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ อว.ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน