รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุม “การนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่กลุ่มภาคกลาง”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

เข้าร่วมการประชุม

“การนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่กลุ่มภาคกลาง”
จัดโดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ อาคาร A ณ โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท

ตำบลบ้านแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา