มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบริหารการวิจัยฯ อันเนื่องจากกรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)