มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2020) ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/