มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารราชนครินทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Jrru