การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1StJdGORub8JPSX8c5ZPnlFub2qQCqZzx?usp=sharing