ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้รับเชิญจากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วม Climate Talk Workshop on “Energy Storage Technologies including Hydrogen”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้รับเชิญจากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วม Climate Talk Workshop on “Energy Storage Technologies including Hydrogen”
เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18:00 – 20:00 น. ณ German Ambassador’s Residence กรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและครอบคลุมในประเด็น Energy storage and Hydrogen ไม่เพียงเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ เช่น นักศึกษา และผู้นำเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดและมุมมองที่แบ่งปัน ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถ ศักยภาพในการคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ต่อไป
https://x.com/gerinthailand/status/1770316050128609288?s=53&t=fT4stpmZsU25tuGKyad6ZQ