ผู้สมัครตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ทุกท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์ที่นี่

 

ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป   จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง

ขอแจ้งรายละเอียดการจ้างงาน และระยะเวลาการจ้างเพิ่มเติม ดังนี้  

 

1. ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป   จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง

2. ค่าจ้างเหมาเดือนละ  15,000  บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 150 บาท รับค่าจ้างจริงเดือนละ 14,850                  บาท ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าอากรแสตมป์เอง  ไม่มีประกันสังคม  และสวัสดิการอื่นๆ

3. ระยะเวลาในการจ้างงาน 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

4. เวลาปฏิบัติงาน  ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.30 น.  และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ไม่มีโอที)      
           เพื่อให้งานสำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ 

5. ลักษณะงาน คือ การจัดทำเอกสารรายงาน เอกสารการเงินของโครงการ จัดประชุมนักวิจัย และการ
    ประสานงานอื่น ๆ

ทั้งนี้  ผู้สมัครที่ยังคงยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ขอให้แจ้งชื่อภายใน วันจันทร์ที่  25 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ผ่านลิ้งค์  https://forms.gle/PoPvCp66XpPAzChS9

และขอให้เข้าประชุมรับฟังรายละเอียดการจ้างงาน พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่  25 เมษายน 2565 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์
zoom meeting  หากไม่เข้าร่วมการประชุมตามเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92315935724?pwd=bGl0cWF3NWErYVBHVVgzaXVXQzh5Zz09

Meeting ID: 923 1593 5724

Passcode: SURIC

(ให้ตั้งชื่อ zoom เป็นชื่อ นามสกุล ภาษาไทยเท่านั้น  และเข้ามารอใน zoom ได้ตั้งแต่เวลา 12.45 น.

ไม่รับเข้า zoom หลังจากเวลา 13.00 น.)

 

การสัมภาษณ์  เริ่มเวลา 13.30 น. ตามลำดับรายชื่อที่แจ้งยืนยัน

ให้เวลาผู้สมัครในการ แนะนำตัว + ประสบการณ์  + ความเชี่ยวชาญ   ไม่เกิน 3 นาที / คน