การให้รางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.ประเภทรางวัลสาขาเรื่องเจ้าของผลงาน
2564ผลงานวิจัยเชิงวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างสรรค์การเรียนการสอนปฏิบัติการเชิงรุกและมุ่งเน้นผลลัพธ์โดยใช้เครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันแบบออนไลน์รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์การสังเคราะห์และประเมินผลวัสดุนาโนยึดติดเยื่อเมือกรูปแบบใหม่เพื่อเป็นระบบนำส่งยาเคมีบำบัดไปยังกระเพาะปัสสาวะเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ
 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการส่งออกอาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์
 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน/สังคมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์เอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงรองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
 รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (review articles) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมGreen Pathway in Utilizing  CO2
via Cycloaddition Reaction with Epoxide—A Mini Review (ตีพิมพ์ในวารสาร Processes ฉบับที่ 8, 548 เดือน May ปี 2020 หน้า 1-22 ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI))
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์
2563ผลงานวิจัยเชิงวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาคเพื่อส่งเสริม มโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติภาพยนตร์เงียบ ประกอบเสียงดนตรี (Silent Film with Music) ความยาว 34.38 นาที ขนาดแปรผันตามพื้นที่
ผลงานสร้างสรรค์ : กระตั้วแทงเสืออาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
2562ผลงานวิจัยเชิงวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sticky-rice detective: Interrogating postcolonial Laoness in Colin Cotterill’s Siri Paiboun crime series” (นักสืบข้าวเหนียว : การศึกษาสภาวะ หลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน ของคอลิน คอตเทอริลล์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับตัวตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ
อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
2561ผลงานวิจัยเชิงวิชาการวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสำหรับตรวจหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาที่มีประจุบวกในตำรับนำส่งยีนรศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา และคณะ
ผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ การปรับปรุงวงจรขับไฟแอลอีดีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศรศ.ดร.สาโรช พูลเทพ และคณะ
2560ดีเด่นวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์Development and characterization in-situ forming microparticles and gels as drug (การพัฒนาและการตรวจคุณลักษณะไมโครพาร์ทอเคิลและเจลก่อตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมการปลดปล่อยยาสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบ)รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และคณะ
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 : ภาพสะท้อนตัวตนคนจีนในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ดีวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่ : ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนังรศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์หลักฐานศิลปกรรมอยุธยาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์ในฐานะชุมชน “ปากใต้” สมัยกรุงศรีอยุธยาผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ.2556อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การต่อเรือประมงด้วยไม้ที่จังหวัดสมุทรสาครศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
2559ดีมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่ 25 : ศิลปะสะท้อนสังคมและ การเมืองผศ.มลฤดี สายสิงห์
แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีรศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5ผศ.ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ และคณะ
2558ดีเด่นมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ดีวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤติผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
2557ดีมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์ผศ. สุพาณี วรรณาการ
ศิลปะและศิลปประยุกต์การขยายผลการประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่องสุนทรียะการใช้ศิลปะเครื่องทองไทยสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีนผศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
2556ดีเด่นวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็กรศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ และ รศ.ดร.สนทยาลิ้มมัทวาภิร์
ดีทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธาและคณะ
ศิลปะและศิลปประยุกต์การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัยผศ.ประภากร สุคนธมณี
2555ดีเด่นวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอทอาจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
ดีมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลองผศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ และคณะ
2554ดีวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์การผลิตน้ำมันเชื่อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก ผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์และคณะ
2553ดีเด่นวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะอะม็อกซิลินในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา และคณะ
ดีศึกษาอาการท้องแดงในปูทะเลไทย (Scylla serrate Forskal 1775) : ปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และพยาธิชีววิทยาผศ.ดร.มยุวา อารีกิจเสรี
ผลของสารสกัดจากน้ำคั้นจากผลพืชสกุล ส้ม ต่อการทำงานของ cytochrome P4503A4 และ P-glycoproteinรศ.ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์
 2552ดีเด่น วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคติน : การศึกษาเชิงกลไกเพื่อใช้ในการออกแบบระบบนำส่งยา รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์และคณะ
ดีการตรวจวัดปริมาณของสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง โดยใช้เทคนิคเชิงภาพรศ.ลาวัลย์ ศรีพงษ์ และคณะ
ประยุกต์การพัฒนาระบบตัวพาชนิดใหม่สำหรับนำส่งยีนโดยใช้อนุพันธ์ของไคโตซานรศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และคณะ
การเตรียมฟิล์มบางของวัสดุซีเรียที่ถูกเจือเป็นสารอิเล็กโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งโดยเทคนิคการพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าและการสร้างเครื่องพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าผศ.ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร
2551ดีสังคมศาสตร์การศึกษาทางโบราณคดีเพื่อสังเคราะห์ความรู้เรื่องวิทยาการผลิต แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่องถ้วยเคลือบในแหล่งเตาเมืองน่าน บ้านเตาไหแช่เลียง จังหวัดน่าน และแหล่งเตาพะเยาที่เวียงบัว จังหวัดพะเยารศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนาเกลือไคโตแซนอะซิเทตสำหรับระบบนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ที่เตรียมโดยเทคนิคการตอกเคลือบรศ.ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช
2550ดีมนุษยศาสตร์ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนังรศ. มาลินี  คัมภีรญาณนนท์
แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทยศ.ดร.กุสุมา  รักษมณี และคณะ
ศิลปะและศิลปประยุกต์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่นรศ.สมคิด  จิระทัศนกุล และคณะ
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ผลของไคโตซานในรูปเกลือต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและการปลดปล่อยโปรตีนจากไคโตซานนาโนปาร์ติเคิลรศ.ดร.มานี  เหลืองธนะอนันต์ และคณะ
2549ดีมนุษยศาสตร์ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรมรศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์
สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่นผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
สังคมศาสตร์โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์การศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัณฐานวิทยา และลักษณะโปรตีนที่หลั่งจากเซลล์บุท่อนำไข่และเซลล์ล้อมรอบเซลล์ไข่สุกรผศ.ดร.มยุวา อารีกิจเสรี
 2548ดีมนุษยศาสตร์การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศสรศ.ดร.จุฑารัตน์  เบญจฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โครงการแนวทางใหม่ในการทำโลหะมอร์แด้นท์สำหรับการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสารอนินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ปลอดภัยอ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร และคณะ
การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดผศ.ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ และคณะ
2547ดีศิลปะและศิลปประยุกต์ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรีอ.สุนนท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ และคณะ
สังคมศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรชุมชนปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมอ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ และคณะ
การจัดลำดับอายุภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยผศ.ดร.สว่าง  เลิศฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์อัลคาลอยด์จากดอกขี้เหล็กอเมริกันและการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์รศ.ลาวัลย์  ศรีพงษ์  และคณะ
2545ดีศิลปะและศิลปประยุกต์การศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่ผนังอาคารสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยรศ.มาลินี  ศรีสุวรรณ
2543/44ดีเด่นศิลปะและศิลปประยุกต์เรือนพื้นบ้านไทย-มอญศ.อรศิริ  ปาณินท์
ดีโครงการประเมินสถานภาพไทศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรมศ.อรศิริ  ปาณินท์ รศ.วีระ อินพันทัง อ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล อ.มาณพ อิศรเดช
2542/43ดีสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย : การศึกษาจากเอกสารตำรายารศ.ประทีป  ชุมพล
2541/42ดีเด่นมนุษยศาสตร์งานช่างของในหลวงศ.ดร.กุสุมา  รักษมณี และคณะ
ดีผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรีรศ.ผะอบ  นะมาตร์
ศิลปะและศิลปประยุกต์การศึกษาบ้าน หมู่บ้าน และเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอนศ.อรศิริ  ปาณินท์
2537ดีเด่นศิลปะและศิลปประยุกต์จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527รศ.ดร.สดชื่น  ชัยประสาธน์
2536ดีเด่นมนุษยศาสตร์แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนารศ.ฟื้น  ดอกบัว