ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศสำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา

ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป