ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง📌✨เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน"📍โดย ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567🕐เวลา 8.30 - 16.00 น.🏫ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/iZDGuoTR5hP48anR6❗️หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com🍀🚩จัดโดย*เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง*สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง🚩เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”🍀วิทยากร : จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ ตัวแทนสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร🗓️วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567🕐เวลา 8.30 - 16.30 น.🏬ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม📍การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี ได้แก่ สูตรอาหารสูตรโมเลกุลสูตรโครงสร้างทางเคมีสูตรยาสารองค์ประกอบโพลิเมอร์องค์ประกอบสารออกฤทธิ์กรรมวิธีการผลิตสูตรเครื่องสำอางฯลฯ📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่https://forms.gle/tZkqbC9CKs3BteqM7📌หมายเหตุ :รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน** ผู้เข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรม จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com✨จัดโดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง "การจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/Ex3dQ9tyuWEMvhQv5 หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com จัดโดย* เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง* สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขอรับการสนับสนุนทุนส่งเสริม การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ จากหน่วยบริหารและจัดการ ทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอำนรรค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล โชติกไกร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วย บพข. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (หน่วย บพข.)” โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง จำนวน 14 สถาบัน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ (Roadmap to Success)” ณ ห้องประชุม 104 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ(Roadmap to Success)" ณ ห้องประชุม 104 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) สามารถวัดผลทางสังคมจากโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯโครงการได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาเครื่องมือด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากสาขาวิชาด้านทัศนศิลป์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากภายในและภายนอกจำนวน 6 โครงการ ...

ขอเชิญคณาจารย์และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หัวข้อที่บรรยาย บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเคยได้รับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ GCP หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เงื่อนไขในการได้รับใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเข้ารับการอบรมทุกหัวข้อผู้เข้าร่วมการอบรมต้องส่งแบบประเมินความพึงพอใจ ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพัชรณัฏฐ์, คุณวารี, คุณตปนีย์ โทร 098-5479738 หรือ 216004 (ในเวลาราชการ) ...

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 12.00 น.) สมัครได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/8nxTUrWDCGs4wQ9q9 หรือ QR Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง 2.เอกสารโครงการและกำหนดการ คลิกที่นี้ ...