ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.-18.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ