ประชาสัมพันธ์ Reinventing University โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์ Reinventing University โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ได้มีนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยภายใต้โครงการ Reinventing University หรือ “โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนการเปลียนแปลงไปในทิศทางใหม่ใน 4 แนวทางหลัก คือ Re-orientation, Re-profiling, Re-structure, และ Re-organization

ด้วยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อช่วยยกระดับสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรด้านนโยบาย  วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 

เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน  วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอนในทุกสาขาวิชา 

3. หลักสูตรด้านการวิจัย  วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565

เหมาะสำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 

4. หลักสูตรด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 

เหมาะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาหรือมีความสนใจด้านการพัฒนานักศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ https://forms.gle/Ak9C6Sqi5FhHKxTa7  

ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Khanittha.s@sdgmove.com หรือโทร. 092-2815262 (คุณขนิษฐา สมศรี)


* หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมจนครบเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการอบรม