ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย” โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับโอกาสการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. และมีสิทธิร่วมชิงเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติม กว่า 1,000,000 บาท

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP_PR (เอกสารแนบ)และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/th/6388/