ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกาา เรืองการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับจำนวน 40 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี่ – 15 กรกฏาคม 2565  โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com โทศัพท์ : 080-597-2894