ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวรสารมนุษยศาสตร์ฯ

มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University (TCI 2) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

สามารถจัดส่งบทความไปยังเว็บไซต์ thaijo: https://so๐๓.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/about และ E-mail: jhs.sru@gmail.com