ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากร ทดลองใช้งานระบบ URL Shortener (ระบบย่อลิงก์)

📢ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากร ทดลองใช้งานระบบ URL Shortener (ระบบย่อลิงก์) ได้ที่ Link : https://l.uni.net.th
📍📝โดยมี 1.รายละเอียดของระบบ URL Shortener (ระบบย่อลิงก์)
2.คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1HzRZqXXjZHs-f2bf1R9vSstIMBGooqVh?usp=drive_link
📌✨และมีการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการใช้งานระบบ Short URL ที่ Link : https://l.uni.net.th/dw359txb2k