ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การรวบรวมข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล”