ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ คือโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาร 1,500,000 บาท ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/2019112413060859/20200420091528? ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563