ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564

กองบริหารงานวิจัย สถาบันการยาง ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564 โดยส่งข้อมูลมายังกองบริหารการวิจัย สถาบันการยาง ที่อีเมล researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-579 1576 ต่อ 307