ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ภายใต้ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 6 กลุ่มเรื่อง และประเด็นการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 กลุ่มเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrms.go.th ในหัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย”