ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ประจำปี 2566

  • ส่งข้อมูลการสมัครผ่าน Google Form และแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
    1. แผนการดำเนินโครงการวิจัย (เฉพาะไฟล์ word เท่านั้น)
    2. ข้อมูลประวัติส่วนตัว ( CV)  อาจารย์ผู้ขอรับทุน (เฉพาะไฟล์ word เท่านั้น)
    3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

      https://forms.gle/Rk9JcEMBLYTz6Qho8

ผลการพิจารณาการสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ

 

การติดต่อสอบถาม : สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โทร. 098-5467893 ,061-6284101 (เวลาราชการ) โทรภายใน 216005 (คุณวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ)