ประกาศทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ 4 หัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้

  1. การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร
  2. การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
  3. การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html