ประกาศทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  • การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
   1. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
   2. ภัยพิบัติ
 2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
  • พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)
 3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
  • ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 6.30 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrms.go.th