ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี 2562 – 2563)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ภายใต้ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ประจำปี 2562 – 2563 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trc.or.th เมนูศูนย์ข้อมูล-หัวข้อทุนวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562