ปฏิทินทุนวิจัย

แหล่งทุน

เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทุน Flagship (อยู่ระหว่างการเปิดรับ)
ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563
– ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
– ทุนนักศึกษาวิจัย
– ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
– ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ทุนฝ่ายวิชาการ สกว.
– ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)
– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
– ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)
– ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
– ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG)
– ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)
ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด
ทุนโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. – NSFC
ทุน Industry–Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund
ทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)”
e-ASIA Joint Research Program (the e-ASIA JRP) Research Cooperation in the field of “Agriculture”
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS)
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
ทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – เยอรมัน
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – เกาหลี (NRCT – NRF)
การวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ
การวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม