บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021”
ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 11 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th