บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

📌บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่

  1. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
    https://www.nxpo.or.th/B/social-and-humanity-frontier-research/
  2. แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    https://www.nxpo.or.th/B/frontier-research-covid-19-fund/

เปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563