บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบได้ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)
ขอให้แนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ท้ัง file word และ pdf. ในระบบ NRIIS (สามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 63-64 ของ บพข. ได้ที่
https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308