การให้รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. ประเภทรางวัล รายนามนักวิจัย คณะวิชา
2566 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2565 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ คณะเภสัชศาสตร์
2564
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น คณะวิทยาศาสตร์
2563 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะอักษรศาสตร์
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
2562 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ คณะวิทยาศาสตร์
2561 รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี