ทุน Writing Up Award เพื่อสนับสนุนนักศึกษาผลิตบทความวิจัย (Manuscript)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI)

ประกาศทุน

คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการขอรับทุน

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน

เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการพิจารณา

  1. ใบสมัครทุน
  2. หนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา