ปี 2564

Theerasak Rojanarata
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง “สร้างสรรค์การเรียนการสอนปฏิบัติการเชิงรุกและมุ่งเน้นผลลัพธ์โดยใช้เครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันแบบออนไลน์”

Prasopchai Patrojanasophon
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่อง: “การสังเคราะห์และประเมินผลวัสดุนาโนยึดติดเยื่อเมือกรูปแบบใหม่เพื่อเป็นระบบนำส่งยาเคมีบำบัดไปยังกระเพาะปัสสาวะ”

S__36814859
อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง: “การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก”

Radchada Photo-2
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน/สังคม
ชื่อเรื่อง: “การอนุรักษ์เอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง”

อ.วรพล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (review articles) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อเรื่อง: “Green Pathway in Utilizing CO2 via Cycloaddition Reaction with Epoxide—A Mini Review” ตีพิมพ์ในวารสาร Processes ฉบับที่ 8, 548 เดือน May ปี 2020 หน้า 1-22 ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI)

ปี 2563

Choltticha2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาคเพื่อส่งเสริม มโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

สาครินทร์1
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ “กระตั้วแทงเสือ”
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ปี 2562

4-พนิดา-บุญทวีเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: “Sticky-rice detective: Interrogating postcolonial Laoness in Colin Cotterill’s Siri Paiboun crime series” (นักสืบข้าวเหนียว : การศึกษาสภาวะ หลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของคอลิน คอตเทอริลล์)

สุมนมาลย์
อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: “ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับตัวตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ”

ปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา และคณะ

คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสำหรับตรวจหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาที่มีประจุบวกในตำรับนำส่งยีน

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงวงจรขับไฟแอลอีดีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

คณะโบราณคดี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 : ภาพสะท้อนตัวตนคนจีนในสังคมไทยรัตนโกสินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย แพชมัด และคณะ

คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: Development and characterization in-situ forming microparticles and gels as drug

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

คณะอักษรศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การต่อเรือประมงด้วยไม้ที่จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ.2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร์ ชูวิเชียร

คณะโบราณคดี
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: หลักฐานศิลปกรรมอยุธยาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์ในฐานะชุมชน “ปากใต้” สมัยกรุงศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และคณะ

คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่ : ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง

ปี 2559

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อเรื่อง: แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์

คณะโบราณคดี
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่ ๒๕ : ศิลปะสะท้อนสังคมและการเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะโรแบร์ และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5

ปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ

ปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์
ชื่อเรื่อง: โครงการขยายผลการประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่องสุนทรียะการใช้ศิลปะเครื่องทองไทยสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพาณี วรรณาการ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ รองศาสตราจารย์ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน

ปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานี เหลืองธนะอนันต์

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความลงตัวของฟิล์มเชลแล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาศิลปะและศิลปะประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพิพิธพัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง

ปี 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชื่อเรื่อง: Production of synthesis fuel from products of fermentation process and process for fuel oil quality improvement (การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก ผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุง