ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562 (ค.ศ. 2019) โดยเป็นทุนทําวิจัยระยะสั้น 6 – 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/ข่าวทุนวิจัย/ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ-nrf-ประจำปี-2562-2019-postdoctoral-fellowship-program-for-foreign-researchers?fbclid=IwAR1RczlAktfe0RjyHdr0vlP8oW_KhHpW5NMGyXjBFietdtkqWJK2epVXyUw