สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ผู้ประสานงาน :
E-mail : su.ethicshuman@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 034-255808
เบอร์ภายใน : 22761
โทรสาร : 034-255808
มือถือ : 098-5479738