คุณวัชรี น้อยพิทักษ 216005 (ในเวลาราชการ)
คุณศศิวิมล ไกรทอง 216005 (ในเวลาราชการ)
คุณศิริพร พันธุ์โพธิ์ 216007 (ในเวลาราชการ)

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office. Sanam Chandra Palace Campus.