หรรษา นิลาพันธ์

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 065-0704679 ภายใน 216006