ด่วนที่สุด!!! เรื่องการอบรมและสอบใบอนุญาตใช้สัตว์ สพสว.วช.

ด่วนที่สุด!!! เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ใช้สัตว์คณะวิชาต่างๆ

            ตามที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ได้แจ้งเรื่องการอบรมและสอบใบอนุญาตใช้สัตว์ สพสว.วช.กำหนดจัดในวันที่ 3-4 ธ.ค. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ปัทมารัตน์ ดร.ประดน ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล และ ดร.เทพมนัส แล้วนั้น

           สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ขอแจ้งให้บุคลากรที่ใช้สัตว์ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา (ตรี/โท/เอก) และผู้ที่ดูแลสัตว์และเลี้ยงสัตว์ของคณะวิชา รีบลงทะเบียนด่วนที่สุดผ่านระบบ https://thaiiacuc.nrct.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ก่อนที่ วช.จะเปิดรับสมัครจากหน่วยงานอื่นๆ (พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับ ให้ สพสว.วช. โดยยังไม่ต้องบอกวันอบรม และยังไม่ต้องโอนเงินเพราะต้องรอการอนุมัติจากวช.ก่อน) และกรุณา พิมพ์หลักฐานการสมัครดังกล่าวส่ง email ให้ สำนักงานบริหารฯ ที่ nhunsa@hotmail.com เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมด ส่ง สพสว.วช. ด้วยต่อไป

         ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว print หลักฐานการสมัครพร้อมติดรูปและเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและให้คณะรวบรวมรวมเอกสารดังกล่าวส่งให้สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อจะได้ส่งหลักฐานดังกล่างให้ วช.ต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อ หรรษา นิลาพันธ์ โทร. 065-070-4679 ภายใน 22763