ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

  • จรรยาบรรณนักวิจัย
  • จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
  • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC))