งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.ac.th