งานบริการวิชาการ

พันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ การทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สาธารณชน ดังนั้น การกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนหรือโครงการบริการทางวิชาการจึงตอบสนองพันธกิจหลักของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2558 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2557 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1 การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
1.2 แนวทางการใช้หลักสถิติและโปรแกรม SPSS ในการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์)
1.3 แนวทางการใช้หลักสถิติและโปรแกรม SPSS ในการวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1.4 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
1.5 การผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยในการผลิตหนังสือวิชาการและงานรับใช้สังคม
2556 1. โครงการอบมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ”