ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

โครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรอง/แบบฟอร์ม

ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองแล้ว และแบบฟอร์มดาวน์โหลด (ใช้ Microsoft edge ในการดาวน์โหลดไฟล์)

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 🌠

 1. รายชื่อข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ 6 เดือน (ด้านการใช้สัตว์ทดลอง)
  • เอกสารประกอบด้วย (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด)
   1. บันทึกส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) (Sent AnnualReport_Su : )
   2. รายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ 6 เดือน (Form Progess Report : )🌠 อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2566 🌠
   3. ไฟล์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (เป็นไฟล์ PDF/Word โดยส่งทาง Email : nilapan_h@su.ac.th)
 3. แจ้งปิดโครงการวิจัย/โครงการเพื่อการเรียนการสอน💥โครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด)
   1. บันทึกแจ้งปิดโครงการวิจัย (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) (Sent Close Report : )
   2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ รายงานผลการเรียนการสอนรายวิชา (กรณีเป็นโครงการข้อใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน)
   3. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี (ที่เกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง)(Form Progess Report :  )🌠 อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2566 🌠
   4. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 และ 3 (เป็นไฟล์ PDF/Word โดยส่งทาง Email : nilapan_h@su.ac.th)
 4. ต่ออายุหนังสือรับรองโครงการขอใช้สัตว์
  • เอกสารประกอบด้วย (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด)
   1. บันทึกขอต่อเวลาใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว (Sent Certificate Renewal : )
   2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(Form SUACU 01 :   SUACU 02 :   SUACU 03 :
    (ที่ระบุระยะเวลาขอใช้สัตว์ที่ขอต่ออายุหนังสือรับรอง)
   3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการประจำปี เพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการฯชุด (Form Progess Report : )🌠 อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2566 🌠
   4. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 และ 3 (เป็นไฟล์ PDF/Word โดยส่งทาง Email : nilapan_h@su.ac.th)
   5. สำเนาใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
 5. ขอแก้ไขโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด)
   1. บันทึกขอแก้ไขโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง (Sent chang aprove protocal : )
   2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับขอแก้ไข) (Form SUACU 01 :   SUACU 02 :  SUACU 03 :
   3. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 (เป็นไฟล์ PDF/Word โดยส่งทาง Email : nilapan_h@su.ac.th)
 6. การยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์ที่รับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด)
   1. บันทึกการยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง (Sent cancel aprove protocal : )
   2. แบบฟอร์มยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Form Progess Report :  )