ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ***

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)แจ้งว่าแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก ที่เผยแพร่บนเวบไซต์https://tiras.tsri.or.th/ ยังไม่ใช่ template Final แต่ใช้เป็นร่างเพื่อเตรียมแผนวิจัยโดย สกสว.จะup load template แผนวิจัย และข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ดังกล่าวต่อไป

  • สกสว.จะเปิดระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ TIRAs ให้ผู้ประสานงานสามารถเข้ากรอกข้อมูลแผนวิจัยได้ 21 สค. 62 โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆผ่านคณะวิชาถึง สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.) ภายในวันที่ 5 กย.62

****นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน