ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ