ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

4-รายชื่อผู้เข้าอบรม-ครั้ง-3-_20-Aug-63

สามารถดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการได้ที่ ดาวน์โหลด

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ผ่านระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBmNTVmMTUtMzY3Ny00MDQxLWEyN2MtNTQ3OTNjNWM5NzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ ท่านที่ไม่เคยใช้งาน หรือไม่มี Account ระบบ Microsoft Teams สามารถดูวิธีเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ดังนี้

  1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
  2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
  3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม
  4. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมทำแบบประเมินที่ https://forms.gle/4jvQRcbe5wfh5uFMA 
  5. หากมีข้อขัดข้อง โปรดติดต่อ  หรรษา นิลาพันธ์  ผู้ประสานงาน 086-1764300   หรือ  ณัฐฐา ถิรโสภี  065-0704679