ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1RPYjkNZaSFj8i6f3eCbGrgIIbimHHtmm/view?usp=sharing

การเข้าฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

สื่อworkshop3Final

  1. ผู้เข้าร่วมต้องนำNotebookมาเอง
  2. เปิดลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เวลา 8.30 น.
  3. หากผู้สมัครไม่มาเข้าร่วมเต็มเวลาตามกำหนดการ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างต่อไป 

การฟังบรรยาย ผ่านระบบ microsoft team เวลา  8.30- 12.00 น.

สื่อteam2

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วม โครงการ (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VlZTEwZWMtNDQ5NC00YmQ0LTkzYjQtMGFjZDAwYzI3MzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ หากท่านไม่เคยเข้าใช้งานระบบ Microsoft Teams สามารถดาวน์โหลดวิธีการเข้าร่วมการประชุมได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการที่รับชมผ่านระบบ Microsoft Team  ดังนี้
1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม

ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินที่  https://forms.gle/hau6F5GQbYU6Kqox9

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101  โทร.ภายใน  216005   คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา