ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
.
NU-Research 2: การบรรยายการเขียนขอรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
.
หัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ”
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ที่ได้รับรางวัลวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มากกว่า 100 รางวัล
.
หัวข้อการบรรยาย

 • องค์กรใดบ้างที่ให้รางวัลต่าง ๆ แก่นักวิจัย
 • ประเภทของรางวัลที่เปิดรับสมัคร
 • เรียนรู้กติกาและข้อกำหนดในรางวัลที่สำคัญระดับประเทศ
 • สรุปประเด็นสำคัญ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
 • แนวทางในการเขียนแบบฟอร์ม “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.” และรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ
  .
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
  .
  📍ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  http://www.research.nu.ac.th/th/signup/event_16_02_2021/index.php?fbclid=IwAR0qeIvPXEnKJXANNd2WGV_HL65cPlJV5cOTiP3_f3TCZ11B_rPMizqS5JI
  📌ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร
  ท่านจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 15 ก.พ. 64 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้