ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมชน แห่งรประเทศไทย ครั้งที่ 12”

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://conference2.sgtech.nu.ac.th/