ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 1

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร”  ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดน จาติกวนิช  ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล     สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นวิทยากรในการบรรยาย วันจันทร์ที่  5 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ***รับจำนวนจำกัด 30 คน เฉพาะบุคลากร  ม.ศิลปากร*** (หากสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดงาน 3 วันในเวลาราชการ  เพื่อจะได้จัดที่นั่งให้ผู้สมัครสำรองลำดับต่อไป) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง   25 กรกฎาคม 2562 ที่ https://forms.gle/TiNS4p76L5JLcbHR6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-070-4679 หรือ 22763 หรรษา นิลาพันธ์